اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 LLHOST Technical Support Department

Hosting services: technical support requests
Working hours: 24/7
Response time: 5-10 min

 LLHOST Sales Department

Hosting services: sales and legal questions
Working hours: 09:00 - 18:00 UTC+3/UTC+2, Mon-Fri
Response time: 10-45 min

 Abuse Department

Abuse requests: spam, ddos, virus, etc
Working hours: 24/7
Response time: 5-10 min